Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling Onsdag 21.februar kl.19:00 i klubhuset

 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

  Nexø Motion Cykel Club

 Onsdag den 21.februar 2017 – kl. 19:00 i klubhuset

 Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af formand (Karsten Mogensen – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Annelise Eriksen, Ronni Hansen – villig til genvalg)

 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (Søren Nexø)
10. Valg af revisor (hvert år) – (Bent Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (Henrik Søby)
12. Eventuelt

 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
 være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens
 afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk

 Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et 
medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem.

 Dirigenten underskriver referatet.