Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

NMCC – GENERALFORSAMLING 2024

INDKALDELSE TIL NMCC GENERALFORSAMLING 2024
Nexø Motion Cykel Club – Onsdag d. 21.februar 2024 – kl. 19:15
i klubhuset på Pilebrovej 1C, 3730 Nexø.

Formanden serverer tomatsuppe al’a Kit kl. 18:45.
Tilmelding til suppe — mail@nmcc.dk eller i klubben senest 19.februar — ellers ses vi kl 19:15 til GENERALFORSAMLING .

Dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af Formand for 2 år.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
9. Valg af bestyrelses-suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor-suppleant
12. Eventuelt
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Category: Arkiv