Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

Vedtægter

Vedtægter for Nexø Motion Cykel Club.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Nexø Motion Cykel Club, normalt forkortet til NMCC, eller nmcc.dk.
Foreningens hjemsted er Nexø, Bornholm.

§ 2. Foreningens formål.
Det er foreningens formål at fremme motion cykling gennem afholdelse af trænings arrangementer m.v. samt gennemførelse af cykelsports relaterede sociale samlinger, herunder klubaftener, fester, og lignende, og endvidere, med udgangspunkt i cykling, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det omgivende samfund.

§ 3. Medlemskab af organisationer.
Foreningen er medlem af DCU’s motion sektion, og er undergivet deres vedtægter.

§ 4. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har udfyldt indmeldelsesformular på hjemmesiden, eller per e-mail eller brev har afgivet de nødvendige oplysninger til kassereren.
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.
Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.
Stk.2 Æresmedlem
En person, der igennem mange år har haft en ganske særlig betydning for foreningens eksistens og trivsel, hvad enten det er ved en aktiv indsats helt ud over det sædvanlige eller ved indirekte politisk eller økonomisk støtte, kan, af bestyrelsen eller ved indstilling til og godkendelse af generalforsamlingen, udpeges som æresmedlem i NMCC.

§ 5. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves forud én gang årligt og kontingentåret følger DCU’s licens-år.
Æresmedlemmer er kontingentfrie, ekskl. licens.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt at man ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen er berettiget til at betragte manglende kontingentbetaling som udmeldelse af foreningen. Medlemmet kan dog i så tilfælde, indenfor 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdato, ved betaling af det ordinære kontingent, genoptage sit medlemskab uden fornyet optagelses procedure eller -gebyr. Såfremt rykkerskrivelse er sendt, skal et eventuelt rykkergebyr betales før genoptagelsen er gyldig.
Stk.2 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Beslutningen kræver, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden samt via e-mail, og ved opslag på trænings stederne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret.
Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for ét (1) andet medlem.
Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægts ændringer og foreningens ophør, se §6, §12 og §13.
Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét (1) medlem ønsker det.
Stk. 2 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
6. Behandling af evt. indkomne forslag
7. Valg af formand på lige år
8. Valg af kasserer på ulige år
9. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år
10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år
11. Valg af en bestyrelsessuppleant
12. Valg af revisor
13. Valg af en revisorsuppleant
14. Eventuelt.
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være myndig, samt være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
Stk.3 Referat
Dirigenten underskriver referatet.

§ 8. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formanden tegner foreningen.
Ved optagelse af lån, handel med fast ejendom o.lign. kræves dog den samlede bestyrelses underskrifter.
Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer.
Formand, kasserer samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, konstituerer sig med næstformand og sekretær,samt nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

§ 9. Hæftelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.
Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette.
Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med skriftlig oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse, med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, skal ske som ved ordinær generalforsamling §7.
Afstemning som §7.

§ 11. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor, skal foreligge inden udgangen af januar måned.
Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto.

§ 12. Vedtægts ændringer.
Vedtægts ændringer kan ske på enhver generalforsamling, der har vedtægtsændring som særskilt punkt på dagsordenen.
Forslaget skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen.
For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede – personligt eller ved fuldmagt – og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for forslaget.
Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede (personligt eller ved fuldmagt), skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling.
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 13. Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt Ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede – personligt eller ved fuldmagt, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer er for forslaget.
Opnås 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.
Hvis 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i Bornholms Idrætråd i 5 år.
Oprettes der ikke en ny motionscykelklub i denne 5-års periode, tilfalder formue m.m. ungdoms arbejde på Bornholm.

Nexø Motion Cykel Club er stiftet den 12. April 2012.
Vedtægterne er sidst revideret den 10. April 2014