Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Onsdag den 27.februar 2019 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer (Benny Mieritz – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Kent W. Jensen, Ingrid Krogh-Hansen – villig til genvalg)
 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (??????)
10. Valg af revisor (hvert år) – (????????)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (???????)
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.