Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion CykelClub - Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Onsdag den 26.februar 2020 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af Formand (Karsten Mogensen – ønsker kampvalg og stiller formandsposten til rådighed)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Annelise Eriksen – Ronni Hansen – ønsker IKKE genvalg ———-
Bestyrelsen foreslår Lars Kruse OG ????? )
 9. Valg af bestyrelses-suppleant – (Bestyrelsen foreslår Per Poulsen)
10. Valg af revisor – (Bestyrelsen foreslår Bent Normann Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant – (Bestyrelsen foreslår Henrik Søby)
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Category: Arkiv