Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Tirsdag den 22.februar 2022 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af ny Formand (Karsten Mogensen – genopstiller ikke.)
 8. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (
Lars Kruse og Kim Reesenholm – genopstiller ikke )
 9. Valg af bestyrelses-suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor-suppleant
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Category: Arkiv